Redegjørelse etter åpenhetsloven

Nor Seafoods AS er en av Norges ledende eksportører av sjømat, og spesialiserer seg innenfor handel med fisk og fiskeprodukter. Selskapet er eid av norske aksjonærer og virksomheten drives fra egne kontorer i Ålesund. 
 
Selskapet ledes av et styre med fire personer og en daglig leder. To av eierne er aktive i daglig drift og meget erfarne. 
 
Nor Seafoods AS kjøper 99 % av all fisk fra norske leverandører som alle er erfarne, seriøse og ansvarlige sjømatvirksomheter. Nor Seafoods AS er CoC sertifisert til salg av produkter av MSC, GlobalGap og ASC- godkjenning.

Vår kundebase består i hovedsak av importører, produsenter og lokale distributører. Vi eksporterer til mange land i Europa og Asia. Våre største forretningspartnere er bank, regnskapsfører og revisor.
 
Nor Seafoods AS er opptatt av å bidra til ansvarlig næringsliv. Åpenhetsloven har som formål å fremme sikring av menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i næringslivet. Nor Seafoods AS har en aktsomhetsplikt etter åpenhetsloven til å utføre risikovurderinger, vurdere tiltak for avhjelpe negativ påvirkning og sikre gjenoppretting der det er påkrevd. Åpenhetsloven bygger på OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper og FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter. Kravene kan deles i seks delforpliktelser;
  

1 Forankre ansvarlighet i virksomhetens retningslinjer 
Prosedyrer for løpende kartlegging og risikovurdering, tiltak, kommunikasjon og gjenoppretting er innarbeidet i våre retningslinjer, og vedtatt i styret. Retningslinjene er kommunisert internt gjennom allmøte, og eksternt ved utsendelse av etikkerklæring til leverandører og forretningspartnere. Det er avsatt én dedikert ressurs innad i Nor Seafoods AS til å håndtere våre forpliktelser i henhold til åpenhetsloven i det daglige med løpende vurdering og oppfølging av leverandører og samarbeidspartnere. Daglig leder har det overordnede ansvaret for etterlevelse.

2 Kartlegge og vurdere risiko 
Nor Seafoods AS har kartlagt risiko ved egen virksomhet med gjennomgang arbeids-/hviletid, lønn, trakassering, innleie, varslervern m.m. Risikoen for brudd på grunnleggende menneskerettigheter og anstendig arbeidsforhold er vurdert som lav. 

Vi kartlegger løpende alle våre leverandører og forretningspartnere, og har utarbeidet metodikk for kartlegging, og for fremtiden å vurdere nye samarbeidspartnere. Nor Seafoods AS har lagt til grunn at våre forpliktelser etter åpenhetsloven knytter seg til leverandørkjeden fra råvare til vårt salgsprodukt. Dette følger av lovens forarbeider hvor det står at leverandørkjeden kan være både underleverandører og forretningspartnere av disse «så lenge deres innsatsfaktorer inngår i virksomhetens (dvs. pliktsubjektets) produksjon».  Det avgrenses derfor mot senere salgsledd. 

Leverandører og forretningspartnere er vurdert ut fra tre parametere; 

1. Eksfins landrisikovurdering
2. Størrelse på kontrakten med Nor Seafoods AS
3. Vår mulighet til påvirkning

Vi har vurdert at leverandører og forretningspartnere med kontrakter på over kr 500.000 med Nor Seafoods AS skal vurderes nærmere. Dette sett i lys av størrelsen av vår virksomhet, og vår evne til påvirkning. 

Vi utfører løpende risikovurderinger knyttet til risiko for negativ påvirkning på grunnleggende menneskerettigheter, anstendig arbeidsforhold, miljø og bærekraft. 

Vi handler i hovedsak fangst fra trål, line og snurrevad, - og fra oppdrettsvirksomhet i Norge, samt transport. Både fiskeri og transport er bransjer som generelt anses å ha risiko for uanstendige arbeidsforhold, men risikoen vurderes som alminnelig for fangst fra trål, line og snurrevad fra norske fartøyer. Våre leverandører og forretningspartnere er i hovedsak norske, noe som senker risikoen for menneskerettighetsbrudd betraktelig.

Vi har ikke avdekket konkrete forhold i strid med anstendige arbeidsforhold, men vi har indikasjoner på at det foreligger betydelig risiko særlig ved leverandører av transporttjenester som opererer med flere utenlandske underleverandører. Det er også avdekket risiko knyttet til komponenter til it-utstyr. Nærmere undersøkelser knyttet til disse leverandørene er igangsatt se pkt. 3.
 

3 Iverksette tiltak 
I de tilfeller vi er usikre på om våre leverandører og forretningspartnere overholder grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold stilles det krav til redegjørelse og dokumentasjon. Mangel på tilfredsstillende dokumentasjon vil gi reaksjoner fra Nor Seafoods AS. Vårt mål er å løse slike situasjoner ved samhandling med leverandøren eller forretningspartneren, ved å oppfordre til å minimere risikoen, legge om praksis og gjenopprette eventuelle brudd. I ytterste konsekvens vil alvorlige menneskerettighetsbrudd hos våre leverandører eller forretningspartnere kunne føre til terminering av kontrakt med Nor Seafoods AS.

Nor Seafoods AS har også fokus på forebyggende tiltak. Alle nye leverandører blir forelagt vår etikkerklæring som de bes bekrefte og sende i retur. Ansvarlighet i vår egen og våre leverandører og forretningspartneres virksomhet er viktig for oss. Vi har derfor som mål å innarbeide krav i våre kontrakter som skal bidra til sikring av grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i vår leverandørkjede.

4 Oppfølging 
Der det er nødvendig følger vi opp våre leverandører løpende, for å sikre at faktisk eller potensiell negativ påvirkning av grunnleggende menneskerettigheter og anstendig arbeidsforhold blir minimert. Avvik og resultater blir loggført. 

5 Kommunisere med interessenter
Nor Seafoods AS er opptatt av å kommunisere og å være transparent i vår praksis. Spørsmål angående våre aktsomhetsvurderinger kan rettes til aksomhetsvurderinger@nor-seafoods.com. Vi besvarer henvendelsene løpende, og senest innen tre uker. 

6 Samarbeid om gjenoppretting 
I de tilfeller negativ påvirkning på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold blir avdekket i vår leverandørkjede eller hos forretnings, vil vi i samarbeid med leverandørene forsøke å kompensere for skader som har oppstått som følge av vår påvirkning. Ingen skader har blitt avdekket på nåværende tidspunkt.

Vedtatt av styret i Nor Seafoods AS 22. juni 2023